Privatumo politika

Ši privatumo politika skirta visiems UAB „Sartų poilsiavietė“ (toliau- Poilsiavietė) klientams ir (ar) Poilsiavietės interneto svetainės https://poilsisprieezero.lt/ (toliau – Svetainė) lankytojams, taip pat ir tiems, kurie Svetainėje atlieka namelių rezervacijas, pateikia užklausas.

Poilsiavietė laiko, kad Jūs tinkamai susipažinote su šia Privatumo politika ir sutinkate, kad UAB „Sartų poilsiavietė“ juridinio asmens kodas 235750540, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 64-62, Vilnius  (toliau – Poilsiavietė) tvarkytų Jūsų pateiktą informaciją, įskaitant ir asmens duomenis tiek, kiek yra reikalinga Svetainei valdyti ir jos funkcionavimui užtikrinti bei paslaugoms teikti.

Poilsiavietė gerbdama Jūsų privatumą ir Jūsų asmens duomenų apsaugą, deda visas įmanomas pastangas, kad būtų užtikrintas https://poilsisprieezero.lt/ interneto svetainėje tvarkomų Jūsų asmens duomenų ir kitos informacijos saugumas ir konfidencialumas.

Poilsiavietė pasilieka sau teisę savo nuožiūra keisti Privatumo politikos nuostatas. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos. Atsižvelgiant į tai, Jūs, lankydamasis Svetainėje, turite pareigą įsitikinti, kad yra susipažinęs su naujausia Privatumo politikos versija, kuri bus pateikta Svetainėje, ir toliau naudodamasis Svetainės teikiamomis paslaugomis sutinkate su šiais pakeitimais.

1. KAS YRA ASMENS DUOMENYS IR KAIP JIE TVARKOMI?

1.1 Asmens duomenys – fizinio asmens duomenys, kuriuos tvarko Duomenų valdytojas ir pagal kuriuos galima identifikuoti poilsiavietės svečią, apimant, bet neapsiribojant: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

1.2 Duomenų valdytojas – juridinis arba fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šioje Privatumo politikoje duomenų valdytojas – UAB „Sartų poilsiavietė“ juridinio asmens kodas 235750540, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 64-62, Vilnius, kontaktiniai duomenys: el. p. info@poilsisprieezero.lt, tel. Nr. (+370)  694 41 679.

1.3 Duomenų subjektas – Poilsiavietės svečias, Svetainės lankytojas ar kt. asmuo kurio asmens duomenis tvarko Poilsiavietė.

1.4 Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris padeda Duomenų valdytojui, pagal jo suteiktus įgaliojimus, įgyvendinti nustatytus asmens duomenų tvarkymo tikslus.

1.5 Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

1.6 Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas, siūlyti progines nuolaidas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

2. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

2.1. Apgyvendinimo rezervacijos administravimo tikslas.

2.1.1. Duomenų subjektas norėdamas rezervuodamas namelį, privalo Poilsiavietei pateikti šiuos savo asmens duomenis:

2.1.1.1. Vardą, pavardę;

2.1.1.2. Elektroninio pašto adresą;

2.1.1.3. Telefono numerį;

2.1.1.4. Mokėjimo būdą ir mokėjimų duomenis (bankas, suma, mokėtojas, sąskaitos numeris);

2.1.1.5. Atvykimo/išvykimo datas;

2.1.1.6. Namelio tipą ir numerį;

2.1.1.7. Pastabas.

2.1.2. Poilsiavietės svečias pateikdamas savo asmens duomenis patvirtina, jog jie yra tikslūs ir išsamūs.

2.1.3. Apgyvendinimo rezervacijos (nuomos) administravimo tikslu tvarkysime Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikėte skiltyje „Rezervacija“. Asmens duomenų teisėto tvarkymo sąlyga – sutarties sudarymas ir vykdymas (Reglamento 6 str. 1 d. b p.).

2.1.4. Asmens duomenys apgyvendinimo rezervacijos administravimo tikslu bus tvarkomi 10 metų.

2.2. Tiesioginės rinkodaros tikslas. Tiesioginės rinkodaros taisykles rasite čia.

2.2.1. Duomenų subjektas, norėdamas užsiprenumeruoti tiesioginės rinkodaros pranešimus, privalo svetainėje nurodyti šiuos savo asmens duomenis:

2.2.1.1. Elektroninio pašto adresą;

2.2.1.2. Telefono numerį.

2.2.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkysime jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikėte užsiprenumeruodami tiesioginės rinkodaros pranešimus (naujienlaiškius). Asmens duomenų teisėto tvarkymo sąlyga –  Jūsų išreikštas sutikimas (Reglamento 6 str. 1 d. a p.).

2.2.3. Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi iki jūsų sutikimo atšaukimo, tačiau neilgiau nei 3 metus nuo duomenų pateikimo dienos.

2.3. Poilsiavietė patvirtina, jog asmens duomenys renkami tik tiesiogiai iš Duomenų subjekto ir nėra renkami iš kitų šaltinių.

2.4. Poilsiavietė įsipareigoja neatskleisti tvarkomų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

2.4.1. Jei yra Duomenų subjekto sutikimas asmens duomenų atskleidimui;

2.4.2. Duomenų tvarkytojams, teikiantiems Poilsiavietei paslaugas susijusias su asmens duomenų tvarkymu (rezervavimo sistemos priežiūra, svetainės administravimas, mokėjimų surinkimas (mokėjimų tarpininkai));

2.4.3. Konsultavimo, audito ir (ar) teisines paslaugas teikiantiems asmenims, teisėsaugos ar kt. institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus.

2.5. Iš aukščiau nurodytų tvarkytojų reikalaujame, kad jie asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi atsakingai, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimų.

3. ASMENINIŲ DUOMENŲ NAUDOJIMAS KITOMIS PRIEMONĖMIS

3.1. Mes taip pat naudojamės Google, Facebook internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Su šių paslaugų teikėjų privatumo politika, renkamais duomenimis ir taikomomis asmens duomenų apsaugos priemones galite susipažinti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia internetinių reklamų tiekėjų paslaugos, taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokių duomenų naudojimu, kviečiame susipažinti minėtų paslaugų teikėjų pateiktoje informacijoje. Norėdami susipažinti su Google pateikta informacija spauskite čia, norėdami susipažinti su Facebook pateikta informacija spauskite čia.

3.2. Padedant tiekėjams Google, Facebook renkami duomenys yra nuasmeninti. Asmens duomenys, kurių anonimiškumas užtikrintas taip, kad asmens tapatybė negali arba nebegali būti nustatyta, nebelaikomi asmens duomenimis.

4. DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

4.1. Poilsiavietė, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, laikosi šių asmens duomenų tvarkymo principų:

4.2. Poilsiavietė Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

4.3. Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Jūsų privatumo apsaugą;

4.4. Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai bei tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nurodytus prieš renkant Jūsų asmens duomenis;

4.5. Poilsiavietė Jūsų asmens duomenis tvarko griežtai laikydamasi teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų;

4.6. Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

4.7. Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomos atitinkamas technines ir organizacines priemonės, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ir sugadinimo.

5. POILSIAVIETĖS TURIMOS TEISĖS

5.1. Poilsiavietė turi teisę neleisti užsakyti paslaugų ir nepriimti Jūsų asmens duomenų, tuo atveju, jeigu esate jaunesnis (-ė) nei 16 metų. Šiuo atveju Poilsiavietei turite pateikti tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

5.2. Poilsiavietei kilus abejonių dėl Jūsų pateiktų asmens duomenų ar kitos susijusios informacijos teisingumo, Poilsiavietė turi teisę prašyti šiuos duomenis ar kitą susijusią informaciją patikslinti ir (ar) papildyti.

5.3. Poilsiavietė, visomis protingomis pastangomis, siekia užtikrintų kuo sklandesnį Svetainės veikimą ir tęstinį jos palaikymą, tačiau neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo Svetainės veikimo, kuomet tam įtakos turi nuo Poilsiavietės nepriklausomi veiksniai.

6. JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

6.1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turi šias teises:

6.2. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

6.3. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti;

6.4. reikalauti ištaisyti tvarkomus savo asmens duomenis, jei duomenys netikslūs ir / ar nepilni;

6.5. reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą, jei tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, jei atšaukiate savo sutikimą ar yra tam kitas pakankamas pagrindas;

6.6. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą).

6.7. Poilsiavietė nevykdo tokio Jūsų asmens duomenų profiliavimo, kuris gali sukelti Jums teisines pasekmes ar gali daryti Jums didelį poveikį, tačiau teikiant individualizuotus rinkodaros pasiūlymus, Jūs galite būti priskirtas atitinkamai klientų kategorijai. Atsižvelgiant į tai, Jūs turi teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį ir ginčyti sprendimą.

6.8. Norėdami įgyvendinti savo teises, galite kreiptis į Poilsiavietę el. paštu info@poilsisprieezero.lt. Atkreipiame dėmesį, kad įgyvendinant savo teises, Jūs privalote tinkamai patvirtinti savo asmens tapatybę. Todėl siųsdami mums prašymą, privalote teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti Jus, patvirtinti savo asmens tapatybę.

6.9. Poilsiavietė Jūsų prašomą informaciją suteiks nemokamai per vieną mėnesį, tačiau jeigu Jūsų siunčiami prašymai bus akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, turime teisę imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašote, administracines išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

6.10. Jeigu Jūs manote, kad Poilsiavietė netinkamai tvarko Jūsų asmens duomenis ar netinkamai įgyvendina, ar visai neįgyvendina Jūsų teisių, visų pirmą kreipkitės į mus. Poilsiavietė yra pasirengusi visus nesklandumus išsiaiškinti kartu su Jumis. Tuo atveju, jeigu Jūsų netenkina mūsų pateiktas atsakymas, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (ada@ada.lt).

7. JŪSŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

7.1. Jūs, naudodamasis Svetainės teikiamomis paslaugomis, prisiimate visą atsakomybę už pateikiamų savo asmens duomenų teisingumą ir tikslumą.

7.2. Jūs, teikdamas asmens duomenis (pvz., pildydamas rezervacijos formą), prisiimate visą atsakomybę už savo asmens duomenų pateikimo teisėtumą ir atsakote dėl neteisėto tokių asmens duomenų tvarkymo galinčius kilti Poilsiavietei ir (ar) trečiųjų asmenų nuostolius.

7.3. Pasikeitus Jūsų nurodytiems asmens duomenims ar kitai susijusiai informacijai, Jūs turite nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti savo pateiktus asmens duomenis, ar kitą susijusią informaciją.

8. SLAPUKAI

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymai

Pavadinimas Sukūrimo monentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
tmb Paspaudus nuorodą. Sesija Sugeneruojamas unikalus kodas.
__utma Paspaudus nuorodą. 1 metus Sugeneruojamas unikalus kodas.
PHPSESSID Paspaudus nuorodą. Sesija Sugeneruojamas unikalus kodas.
wp-settings-2 Paspaudus nuorodą. 1 metus Sugeneruojamas unikalus kodas.
wordpress_test_cookie Paspaudus nuorodą. Sesija Sugeneruojamas unikalus kodas.
cookielawinfo-checkbox-necessary Paspaudus nuorodą. 10 mėnesių Sugeneruojamas unikalus kodas.
__utmc Paspaudus nuorodą. Sesija Sugeneruojamas unikalus kodas.
viewed_cookie_policy Paspaudus nuorodą. 10 mėnesių Sugeneruojamas unikalus kodas.
CookieLawInfoConsent Paspaudus nuorodą. 10 mėnesių Sugeneruojamas unikalus kodas.
__utmz Paspaudus nuorodą. 6 mėnesius Sugeneruojamas unikalus kodas.
cookielawinfo-checkbox-advertisement Paspaudus nuorodą. 10 mėnesių Sugeneruojamas unikalus kodas.
__utmt Paspaudus nuorodą. Sesija Sugeneruojamas unikalus kodas.
cookielawinfo-checkbox-others Paspaudus nuorodą. 10 mėnesių Sugeneruojamas unikalus kodas.
cookielawinfo-checkbox-performance Paspaudus nuorodą. 10 mėnesių Sugeneruojamas unikalus kodas.
wp-settings-time-2 Paspaudus nuorodą. 1 metus Sugeneruojamas unikalus kodas.
cookielawinfo-checkbox-functional Paspaudus nuorodą. 10 mėnesių Sugeneruojamas unikalus kodas.
cookielawinfo-checkbox-analytics Paspaudus nuorodą. 10 mėnesių Sugeneruojamas unikalus kodas.

 

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.
Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

9. KUR KREIPTIS, JEIGU JUMS KYLA KLAUSIMŲ?

9.1. Dėl iškilusių klausimų galite kreiptis į Poilsiavietę elektroninio pašto adresu info@poilsisprieezero.lt, telefonu (+370)  694 41 679.

Atnaujinta 2023-03-15